In vijf verschillende kerken in Deventer wordt van 22 tot en met 26 januari de plaatselijke editie gehouden van de landelijke Week van Gebed. Nationaal wordt deze week op tientallen plaatsen in ons land georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. In Deventer ligt de coördinatie het stadsgebed.

Elke avond worden een paar liederen gezongen, een vertegenwoordiger van de gastkerk verzorgt een korte inleiding en wordt er gebeden aan de hand van het centrale thema Terug naar de Bron en een thema per avond. Deze opzet is nieuw en bedoeld om meer binding te krijgen met wat er in de stad leeft. In het jaar waarin Deventer 1250 jaar bestaat, is het goed om ook in het gebedswerk de link te leggen met de plaatselijke samenleving. Vertegenwoordigers van onder meer (ouderen) zorg,  onderwijs en politiek en bestuur kunnen op de avonden zelf gebedspunten aangeven. De avonden duren steeds van 19.30 -21.00 uur. Vooraf en/of na afloop staan koffie en thee klaar en is er collecte voor dekking van de onkosten.

Data

Maandag 22 januari:  Leger des Heils, Rijkmanstraat. Thema:  sociaal/maatschappelijk/zorg, gezondheid

Dinsdag 23 januari: rooms katholieke Lebuinusparochie, Broederenkerk, Broederenstraat. Landelijk thema.

Woensdag 24 januari: Pinkstergemeente Filadelfia, gebouw Oase. Thema: milieu.

Donderdag  25 januari: Protestantse Gemeente Deventer, Lebuinuskerk. Thema onderwijs.

Vrijdag 26 januari: Baptisten Unie Binnensingel. Thema: politiek en bestuur.

 

Schema per avond

19.00 uur. Ontvangst met koffie en thee. *

19.30 uur. Welkomstwoord door Leo Polhuys of iemand van de gastkerk, gevolgd door lofprijzing/aanbidding.

19.45 uur. Korte Bijbeloverdenking. Max. 5 minuten. Thema: terug naar de Bron of de stad Deventer.

19.50 uur. Aangeven gebedspunten door iemand uit één van de vier praktijkvelden.

20.00 uur. Start gebed mede aan de hand van de aangegeven gebedspunten. Eventueel splitsen in groepen.

21.00 uur. Slotlied en dank door Leo Polhuys of iemand van de gastkerk, mededeling over volgende avond. Collecte.

 

Lebuinus

Leidend thema tijdens de gebedsavonden is terugkeren naar hoe het allemaal begon. Terug naar de bron dus. In Genesis 26: 18-22  graaft Izaäk de putten uit de dagen van zijn Vader Abraham weer op, net zo lang tot hij levend water krijgt waarover niet langer wordt getwist. Laten wij als kerken ook weer teruggaan naar de Bron die Jezus heet. In 2018 wordt het 1250-jarig bestaan van Deventer gevierd met diverse sociale, culturele en sportieve activiteiten. Uiteraard willen de kerken ook meedoen. Immers, de oorsprong van de stad begon in 768 met de oversteek over de IJssel door de Angelsaksische monnik Lebuinus. Hij  bouwde een houten kerkje op de plek waar nu ongeveer de Grote of Lebuinuskerk staat. De moderne stad is een bonte verzameling van mensen met de meest uiteenlopende culturele en etnische achtergronden. Wereldwijd wonen de meeste mensen inmiddels in steden.  Hoe reageren we als christenen hierop?  Veel christenen hebben een negatief beeld van de stad. Ze zien de grote stad als een bolwerk van satan en hebben haar in feite afgeschreven. Ook in de Bijbel zijn steden belangrijk. Denk in de eerste plaats aan Jeruzalem, plaats van de tempel, of aan  Jericho, Bethlehem, Nazareth of Nineve.

Week van Gebed landelijk

“Uw hand Heer, ontzagwekkend in kracht.” (Exodus 15 vers 6a)

‘Recht door zee’ is het thema voor de landelijke Week van Gebed in 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook de  landelijke gebedsboekjes van Missie Nederland/ Raad van Kerken aanwezig. Uiteraard kan hier op worden teruggevallen als landelijk referentiepunt.

*Dit kan per kerk verschillen.